Hantera bokning  |  Hjälp

BOKNINGSVILLKOR FÖR FORDON VID ANVÄNDNING AV ETRAWLER UNLIMITED COMPANY MED HANDELSNAMN SOM CARTRAWLER, HOLIDAY AUTOS, ARGUS CAR OCH CABFORCE

INTRODUKTION

Denna bokningsmotor drivs med CarTrawlers teknik som gör det möjligt för dig att boka hyrbilstjänster eller marktransporter (inklusive, men inte begränsat till taxibilar, hyrbilar med chaufför och olika typer av transfertjänster såsom privat transfer, transfer i affärsklass, buss- och minibusstransfer, tågtransfer, rullstolstransfer samt limousinetransfer) (”transporter”) från tredjepartsklassade hyrbils- eller marktransportleverantörer (”transportleverantörer”).

Läs igenom dessa villkor för CarTrawler bokningsmotor (”bokningsvillkor”) noggrant, eftersom de gäller allt innehåll i denna bokningsmotor. Genom att använda denna bokningsmotor godkänner du dessa bokningsvillkor (oavsett om du registrerar dig hos oss eller bokar transport) och samtycker till (i) att genomföra användningen av denna bokningsmotor i enlighet med bokningsvillkoren och (ii) att bokningsvillkoren utgör ett juridiskt avtal mellan CarTrawler och dig. Använd inte och/eller sluta omedelbart att använda bokningsmotorn om du inte godkänner och/eller samtycker till bokningsvillkoren.

Genom att använda bokningsmotorn godkänner du att all information, inklusive men inte begränsat till, information om transport, transportleverantörer, resor och semestrar som publiceras på den här bokningsmotorn kan innehålla felaktigheter och/eller stavfel och att CarTrawler inte kan hållas ansvariga för sådana felaktigheter eller fel.

CarTrawler kan, efter eget omdöme, när som helst ändra dessa bokningsvillkor genom att uppdatera denna publicering. Vissa bestämmelser i dessa bokningsvillkor kan åsidosättas av särskilda juridiska meddelanden eller villkor som anges på den webbplats från vilken du fick åtkomst till denna bokningsmotor.

Dessa bokningsvillkor gäller även alla bokningar som genomförs via CarTrawler Customer Centre of Excellence (”CCE”) och kommer att skickas till dig via e-post när du genomför din bokning på telefon via CCE.

INFORMATION OM OSS

Den här bokningsmotorn drivs av Etrawler Unlimited Company, ett företag registrerat på Irland som bedriver verksamhet under namnet CarTrawler, och Holiday Autos och Cabforce (”CarTrawler”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”). Vi är registrerade på Irland under företagsnummer 93433 och har vårt styrelsesäte på Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland, som också är adressen för vår verksamhet. Kontaktuppgifter till CarTrawler finns på vouchern eller på www.cartrawler.com.

CarTrawler underlättar transportbokning genom att presentera transportleverantörer genom denna bokningsmotor. CarTrawler varken äger eller driver någon transportverksamhet och är inte heller någon transportleverantör. Ditt kontrakt gällande transport (”transportvillkoren”) gäller mellan dig och transportleverantören, och CarTrawler utgör inte någon part av dessa. När du väljer ett transportalternativ som erbjuds av en transportleverantör och fyller i relevant bokningsinformation, får du tillgång till de relevanta transportvillkoren genom den här bokningsmotorn. När du bokar hos en transportleverantör genom den här bokningsmotorn godkänner du och förbinder dig att följa de transportvillkor som gäller för den aktuella transportleverantören. CarTrawler gör inga utfästelser eller framställningar om någon transportleverantör och/eller något transportalternativ som erbjuds eller tillhandahålls av transportleverantörer. Transportleverantören ansvarar för att tillhandahålla transporter som bokats genom denna bokningsmotor.

AVGIFTER

Exaktheten för priser som nämns för transportalternativ och bokningar som görs via denna bokningsmotor beror på den bokningsinformation som du anger via denna bokningsmotor (inklusive men inte begränsat till förarens ålder, plats och tid för hämtning och/eller lämning).

ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN

CarTrawlers avsikt är att tillhandahålla en fungerande bokningsmotor dygnet runt. CarTrawler kan dock inte hållas ansvariga om bokningsmotorn av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Åtkomst till bokningsmotorn kan tillfälligt upphöra utan föregående meddelande vid systemfel, underhållsarbete, reparationer eller av orsaker som ligger utanför CarTrawlers kontroll.

BOKNINGSVILLKOR

Läs igenom följande villkor som gäller för bokningar hos transportleverantörer som du gör genom den här bokningsmotorn.

A. Göra en bokning
B. Bokningsbekräftelse
C. Avbokningar
D. Transportpriser och valutakurser
E. Klagomål

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSSIDOR

Den här bokningsmotorn kan visa länkar till resurser på servrar eller webbplatser som sköts av andra parter än CarTrawler. Förteckningen av eventuella länkar till externa resurser är inte och ska inte ses som en rekommendation från CarTrawler, eller en garanti om eller framställning av att informationen eller de tjänster som erbjuds på sådana webbplatser kommer att nå upp till en viss standard eller vara lämpliga för ditt syfte. Hyperlänkar av den här typen tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet. Att hyperlänkar till andra webbplatser eller servrar visas i den här bokningsmotorn innebär inte att materialet på sådana webbplatser eller servrar (inklusive men inte begränsat till material som rör reseinformation eller tjänster) stöds av oss eller att vi på något som helst sätt samarbetar med deras upphovsmän. CarTrawler styr inte och är inte ansvarigt för sådana webbplatser eller servar, eller de parter som driver sådana webbplatser eller servrar. Följaktligen medger inte CarTrawler ansvar eller skadeståndsskyldighet för eventuellt material på sådana servrar eller webbplatser, eller för sanningsenligheten hos information på andra webbplatser eller servrar. Du får använda ditt eget omdöme när du använder dessa andra webbplatser eller servrar och den information de innehåller. Om du beslutar att besöka någon av de webbplatser från tredje part som är länkade till bokningsmotorn gör du detta helt på egen risk och du kommer att lämna denna bokningsmotor och dirigeras om till en webbplats som CarTrawler inte styr över.

Googles användningsvillkor för Google Maps (”Googles användarvillkor”) styr din användning av Google Maps på vår webbplats. När du använder Google Maps måste du följa Googles a, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

SKADESTÅNDSANSVAR

Vid en eventuell tvist mellan CarTrawler och dig är vårt skadeståndsansvar, om sådant finns, begränsat till den summa du har betalat för transporten. CarTrawler gör inga utfästelser, i den mån tillämplig lagstiftning tillåter, om garantier (uttryckliga eller underförstådda) vad gäller kvalitet, fullständighet, prestanda eller lämplighet för ett specifikt syfte för (i) transport som har bokats genom den här bokningsmotorn och (ii) den här bokningsmotorn och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till information som rör transportleverantören inom bokningsmotorn och den teknik som stöder och som ingår i bokningsmotorn.

Eftersom CarTrawler inte erbjuder transporter omfattas företaget inte av transportvillkoren och har därmed varken ansvar eller skadeståndsskyldighet (direkt eller indirekt) gentemot dig eller någon annan part vad gäller villkoren i ditt avtal med transportleverantören. Det gäller inklusive, men inte begränsat till, eventuella problem eller tvister som kan uppstå med transportleverantören, såsom tvister om person- eller fordonsskador till följd av eller i anslutning till transporten och/eller transportvillkoren.

I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER KAN VARKEN CARTRAWLER ELLER NÅGON AV VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, ÄGARE, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE FÖRETAG, RESEPARTNER ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE HÅLLAS ANSVARIGA MOT DIG ELLER ANDRA PARTER FÖR DIREKTA, INDIREKTA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, STRAFFBARA SKADOR OCH/ELLER FÖLJDSKADOR OCH/ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, DIN ANVÄNDNING AV INFORMATION, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER MATERIAL SOM ERBJUDS OCH/ELLER BOKAS GENOM DEN HÄR BOKNINGSMOTORN OCH/ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV (I) DATA, (II) INTÄKTER, (III) INKOMST, (IV) TID, (V) BESPARINGAR, (VI) FÖRTJÄNST OCH/ELLER (VII) MÖJLIGHET OCH/ELLER FÖRLUST AV OCH/ELLER SKADOR PÅ EGENDOM. UNDERLÅTENHET ATT INBRINGA FÖRVÄNTADE VINSTER ELLER BESPARINGAR OCH EVENTUELLA ÖVRIGA EKONOMISKA FÖRLUSTER, ÄVEN OM CARTRAWLER HAR FÅTT RÅD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA, ELLER OM SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA VAR SKÄLIGEN FÖRUTSÄGBAR.

För att undvika tveksamheter ansvarar CarTrawler aldrig, inte under några omständigheter, för förluster eller skador som du drabbas av som ett resultat av din användning av reseinformation, -tjänster och/eller hyperlänkar som hänvisas till i ovanstående avsnitt ”Länkar till tredjepartssidor”.

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som villkor för att få använda den här bokningsmotorn lovar du CarTrawler att du inte kommer att använda bokningsmotorn för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt bokningsvillkoren, eller som på något sätt kan ge CarTrawler dåligt rykte.

ÅLDER OCH ANSVAR

Genom att använda bokningsmotorn bekräftar du att du är tillräckligt gammal för att boka transporter och att du ansvarar för eventuell skadeståndsskyldighet som kan uppstå i samband med att du använder bokningsmotorn. Genom att använda den här bokningsmotorn förstår du att du är ansvarig, finansiellt och i övrigt, för all användning av bokningsmotorn av dig och de som använder dina inloggningsuppgifter. CarTrawler rekommenderar att du skyddar dina inloggningsuppgifter.

INGEN SKADESTÅNDSSKYLDIGHET VID OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER MED KREDITKORT ELLER BETALKORT

CarTrawler strävar efter att garantera att alla transaktioner med kredit- och betalkort som genomförs i denna bokningsmotor är säkra. MEN om du upptäcker obehöriga debiteringar på ditt kredit- eller betalkortsutdrag för kort (i) som du använt under bokningsprocessen i denna bokningsmotor och/eller (ii) den information som du yppat i denna bokningsmotor, kommer CarTrawler inte att hållas skyldiga eller ansvariga på något sätt beträffande skador eller förluster av något slag som du drabbas av i samband med sådan användning eller upptäckt, såvida inte detta påverkar de lagstadgade rättigheter som du kan ha. Vänligen observera att denna bokningsmotor är skyddad av VeriSign. CarTrawler uppfyller alla krav för information om kortinnehavare som anges i säkerhetsstandarden för kortbetalningar.

UPPHOVSRÄTT, MEDDELANDE OCH BEGRÄNSAD LICENS

All information inom denna bokningsmotor, inklusive men inte begränsat till innehåll, text, grafik, bilder, varunamn, struktur, fotografier, knappar, ritningar och datakod, är skyddad av upphovsrätt, immaterialrättsliga lagar och internationella fördrag och görs endast tillgänglig för personligt bruk i syftet att boka transport. Om inte CarTrawler har gett dig skriftligt tillstånd för motsatsen, får du endast använda bokningsmotorn och dess innehåll i personligt, icke-kommersiellt syfte. Du har inte tillstånd att ändra, kopiera, distribuera, kollationera, överföra, reproducera eller förevisa något av det ovannämnda eller något annat som visas i bokningsmotorn i något syfte, varken personligt eller affärsmässigt bruk. Genom att fortsätta att gå in på denna bokningsmotor samtycker du särskilt till att:

  1. inte använda bokningsmotorn till att göra spekulativa eller falska bokningar;
  2. inte använda bokningsmotorn till att forska efter transportleverantörer eller transportleverantörers priser;
  3. använda automatiska system, robotar eller program för att hämta information från denna bokningsmotor;
  4. inte använda namnet 'CarTrawler' eller något CarTrawler-varumärke i kommersiellt syfte utan att erhålla tillstånd i förväg från CarTrawler; och/eller
  5. inte kopiera eller reproducera material från denna bokningsmotor i kommersiellt syfte.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Denna bokningsmotor görs tillgänglig i befintligt skick och CarTrawler ger ingen garanti eller utfästelse att (i) denna bokningsmotor eller den teknologi (servrar osv.) som gör den tillgänglig och driver den är utan fel eller brister eller (ii) att informationen som sätts upp i denna bokningsmotor inte är infekterad av virus eller någonting annat med kontaminerade eller destruktiva egenskaper. CarTrawler accepterar inget ansvar för infektion eller verkan av skadliga företeelser såsom, men inte begränsat till, virus, trojaner, manipulering, bedrägeri, stöld, fel, tekniska avbrott, försummelser, försening, obehörig åtkomst eller någon faktor som korrumperar den godtagbara administreringen, kommunikationen och/eller integriteten hos denna bokningsmotor.

DISPENSKLAUSUL

Vår underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod verkställa ett eller flera bokningsvillkor ska inte anses vara ett undantag av sådana bokningsvillkor eller de rättigheter som är anslutna till något av dem.

RUBRIKER OCH CARTRAWLER

Rubrikerna som används i dessa bokningsvillkor är endast till för hänvisning och ska inte påverka betydelsen eller omfattningen av dessa villkor. CarTrawler är ett företagsnamn som ägs av Etrawler. Alla hänvisningar till CarTrawler i dessa bokningsvillkor anses innehålla en hänvisning till Etrawler.

ÄNDRING AV BOKNINGSVILLKOR OCH TRANSPORTVILLKOR

CarTrawler förbehåller sig rätten att, oavsett orsak och efter eget godtycke, ändra och/eller uppdatera bokningsvillkoren och innehållet i denna bokningsmotor utan föregående information och utan ansvar gentemot dig, någon annan användare eller tredje part. Denna rättighet ska inte påverka bokningsvillkoren som har accepterats av dig, användaren, när du gör en laglig bokning med hjälp av denna bokningsmotor, och vi rekommenderar att du sparar och/eller skriver ut en kopia av bokningsvillkoren vid bokning. CarTrawler har ingen fysisk förvaring av kopior av bokningsvillkoren gällande enskilda bokningar, men du har tillgång till dessa när som helst via din voucher eller bokningsmotorn. Du bör kontrollera om några ändringar har gjorts i dessa bokningsvillkor varje gång du går in på bokningsmotorn.

Transportleverantören kan emellanåt ändra de transportvillkor som finns i bokningsmotorn och som finns bekräftade på din voucher. CarTrawler är inte ansvarigt och ska inte ha någon skadeståndsskyldighet om de transportvillkor som finns i denna bokningsmotor eller på din voucher när som helst har ändrats eller ändras av transportleverantören.

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Bokningsvillkoren och din användning av och åtkomst till denna bokningsmotor styrs av Irlands lagar. Domstolarna i Irland ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppkommer mellan dig och CarTrawler från eller i samband med din användning av denna bokningsmotor. Användningen av denna bokningsmotor är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i bokningsvillkoren inklusive men utan begränsning till detta stycke. Du samtycker till att inget partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och CarTrawler till följd av bokningsvillkoren eller din användning av denna bokningsmotor. Vårt verkställande av bokningsvillkoren gäller med förbehåll för rådande lagar och rättslig process och ingenting som innefattas i dessa bokningsvillkor ska hindra CarTrawler från att följa upprätthållandet av lag och ordning eller statliga myndigheters förfrågningar eller krav som hänför sig till (i) din användning av denna bokningsmotor eller (ii) information som tillhandahålls för, eller samlas av, CarTrawler beträffade din användning av denna bokningsmotor. CarTrawler kan inte hållas ansvarigt emot dig då det uppfyller sådana förfrågningar eller krav. Det är ett brott mot dessa bokningsvillkor att använda information från denna bokningsmotor för att trakassera, misshandla eller skada andra människor, eller för att kontakta, skicka reklam till, antasta eller sälja till någon användare eller person utan deras uttryckliga medgivande i förväg.

SEKRETESSPOLICY

Vår Sekretesspolicy gäller även din användning av denna bokningsmotor http://www.holidayautos.com/en/privacy-policy?c=ie, där du hittar villkoren för hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du uppger för oss. Genom att använda vår bokningsmotor godkänner du sådan behandling och garanterar att alla data du uppger är korrekta.

CarTrawler förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Sekretesspolicy enligt eget gottfinnande, så du bör kontrollera sekretesspolicyn regelbundet för att se om några förändringar har ägt rum. Om du har några frågor angående detta måste du meddela detta via en av de kommunikationsmetoder som anges på din voucher eller via vår webbplats på www.cartrawler.com.